nr. 10 din 14.02.2018 privind aprobarea participarii Municipiului Tarnaveni, in calitate de partener, la realizarea proiectului “Scoala noastra……o oaza de verdeata”, care se va depune in cadrul Programului „Spatii verzi – componenta Spatii verzi urbane”

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 10/14.02.2018
privind aprobarea participarii Municipiului Tarnaveni, in calitate de partener, la realizarea proiectului “Scoala noastra……o oaza de verdeata”, care se va depune in cadrul  Programului „Spatii verzi – componenta Spatii verzi urbane”

 

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, intrunit in sedinta ordinara din 14.02.2018;

Văzând referatul nr.3247/07.02.2018, privind aprobarea participarii Municipiului Tarnaveni, in calitate de partener, la realizarea proiectului “Scoala noastra……o oaza de verdeata”, care se va depune in cadrul  Programului „Spatii verzi – componenta Spatii verzi urbane”;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001-rep;

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală-rep., cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba participarea Municipiului Tarnaveni, in calitate de partener, alaturi de Asociatia Tineretului Maghiar de pe Valea Tarnavei Mici si Scoala Gimnaziala Traian,  la realizarea proiectului “Scoala noastra……o oaza de verdeata”, care se va depune in cadrul  Programului „Spatii verzi – componenta Spatii verzi urbane”.

Art. 2. Se mandateaza dl.Voda Mircea, consilier local, sa reprezinte Consiliul Local Tarnaveni in acest proiect.

Art.3. Cu aducerea la indeplinire a acestei hotarari, se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.

    

      Preşedinte de şedinţă
        
  Antonya Mihail

                                                                                     Avizează pentru legalitate
                                                                                                         Secretar,
                                                                                             
Stefan Blanaru