nr. 13 din 14.02.2018 privind aprobarea inventarierii patrimoniului public şi privat al municipiului Târnăveni pe anul 2017

R O M A N I A
JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 13/14.02.2018
privind aprobarea inventarierii  patrimoniului public şi privat al municipiului Târnăveni pe anul 2017

 

Consiliul local al municipiului Târnăveni în sedinţă ordinară din data de 14 februarie 2018;

Văzând Raportul de specialitate  privind inventarierea patrimoniului public şi privat al  municipiului Târnăveni la data de 31 decembrie 2017 întocmit în cadrul Direcţiei economice, înregistrat sub nr. 3238/07.02.2018;

În temeiul prevederilor  art.7 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată şi a Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura  activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

În temeiul art. 36 alin. (1) , art. 45 alin.(2), lit.”a” şi al art.115, alin.(1), lit”b” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. Se aprobă inventarierea patrimoniului public şi privat al municipiului Târnăveni pe anul 2017.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul municipiului Târnăveni.

 

      Preşedinte de şedinţă
        
  Antonya Mihail

                                                                                      Avizează pentru legalitate
                                                                                                          Secretar,
                                                                                               
Stefan Blanaru