nr. 14 din 14.02.2018 privind aprobarea modificarii art. 1 din Hotararea de Consiliu Local nr. 27/13.02.2017

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 14/14.02.2018

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 14.02.2018;

Având în vedere:

 • Raportul de specialitate cu nr. 3637/13.02.2018 întocmit de ing. Muth Teodor, şef serviciu Investiţii, achiziţii si servicii publice;
 • OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de dezvoltare locală;
 • Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1851/2013 privind normele de aplicare a OUG 28/2013;

În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 36 şi art. 45, alin. 1, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE               

Art. 1. Se aproba modificarea art. 1 din Hotararea de Consiliu Local nr. 27/13.02.2017 care va avea urmatorul continut:

 „Se aprobă  cofinanţarea actualizata a obiectivului de investiţii „Modernizare drum comunal DC 83C cuprins între DN 14A şi satul Bobohalma în municipiul Târnăveni, judeţul Mureş” în valoare de 238.218,80 lei, inclusiv TVA, pentru următoarele categorii de cheltuieli:

 • Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului,
 • Studii de fezabilitate/Documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii,
 • Studiile de teren,
 • Studiile de specialitate,
 • Expertize tehnice şi/sau audit energetic,
 • Asistenţa tehnică,
 • Consultanţă,
 • Taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii
 • Organizarea procedurilor de achiziţie,
 • Active necorporale,
 • Cheltuieli conexe organizării de şantier,
 • Comisioane, taxe, costuri credite
 • Cheltuieli pentru probe tehnologice,
 • Teste şi predare la beneficiar.
 • Proiectul tehnic”

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

      Preşedinte de şedinţă
        
  Antonya Mihail             

                                        Avizează pentru legalitate
                                                             Secretar,
                                                    
Stefan Blanaru