nr. 8 din 14.02.2018 privind necesitatea şi oportunitatea achiziţionării unor lucrări, servicii şi produse pe anul 2018

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 8/14.02.2018

 Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 14.02.1018;

 Văzând  raportul de specialitate cu nr. 2734/31.01.2018 întocmit de către şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice – ing. Muth Teodor;

 În temeiul Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

 În baza prevederilor art. 45, alin. 1 şi art 36,  alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă  necesitatea şi oportunitatea achiziţionării unor lucrări, servicii şi produse pe anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

      Preşedinte de şedinţă
        
  Antonya Mihail

                                                                                     Avizează pentru legalitate
                                                                                                          Secretar,
                                                                                             
Stefan Blanaru

                                                                                                   

ANEXĂ la Hotărârea nr.8/14.02.2018

 CU FINANŢARE DIN BUGETUL LOCAL

1 Instalație de aer condiționat la SPCLEP

  1. Racordarea la rețeaua de canalizare menajeră a imobilelor din str. Griviței, Republicii, Grădinița cu PP nr. 5 și Școala Generală nr. 3
  1. Refacere podeț peste pârâul Botorca (groapa de gunoi) – PT și lucrare
  1. Motocositoare
  1. Drujba
  1. Achiziția clădirii de la terenul de sport Ronchin
  1. Întocmirea Proiectului Tehnic la instalația de gaz – Poliția Locală
  1. Refacere podeț peste pârâul Botorca (groapa de gunoi) – SF
  1. Întabularea și notarea (apartamentarea) în Cartea funciară a garsonierelor din imobilul din str. Dezrobirii, nr. 4
  1. Întocmire PUG