“POTI FI MAI MULT DECAT MAMA! ARMONIE INTRE VIATA PROFESIONALA SI CEA PRIVATA”

            

   “POTI FI MAI MULT DECAT MAMA! ARMONIE INTRE VIATA PROFESIONALA SI CEA PRIVATA” Proiect finantat prin Programul RO11
“Promovarea egalitatii de gen si a echilibrului dintre viata profesionala si cea privata”
Mecanismul financiar SEE 2009-2014

 

Finantator: Ministerul Muncii si Justitiei Sociale     

Promotor de proiect: Municipiul Tarnaveni               

Contract de finantare nr.813/14.04.2015                                                

 Valoare totala proiect: 1.730.951,22 lei                        

Valoare finantata prin program: 1.528.248,39 lei

Contributie proprie: 202.702,83 lei

Proiectant lucrare: SC PRO DESIGN CONSTRUCT SRL   

Executant lucrare: SC ENERGOPLUS SRL;   SC ALFACONSTRUCT SA

Durata proiect: 14.04.2015 – 30.04.2017

                             

Proiectul si-a propus să contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii familiilor cu copii din municipiul Târnăveni, prin înfiinţarea unui centru de educare şi îngrijire a minim 60 de copii cu vârste între 0 – 3 ani din localitate, dintre care cel puţin 15 sunt de etnie romă. 

Beneficiarii înfiinţării creşei vor fi actualele şi viitoarele generaţii de copii cu vârste de până la 3 ani, care vor avea asigurat un regim de viaţă necesar dezvoltării normale şi un program educativ complex, adaptat pe grupe de vârstă, în vederea dezvoltării fizice şi psihice, inclusiv însuşirea deprinderilor igienice şi a măsurilor pentru prevenirea şi combaterea bolilor la vârste timpurii.

Având în vedere procentajul ridicat pe care minoritatea romă îl reprezintă la nivelul populaţiei din municipiul Târnăveni (aproximativ 10%), proiectul îşi propune să contribuie la diminuarea stereotipurilor de gen de la nivelul acesteia şi să susţină incluziunea socială pe piaţa muncii a femeilor de origine romă, prin promovarea principiului egalităţii de şanse şi de gen şi implementarea unor campanii de informare şi educare în acest sens.

Educaţia timpurie constituie baza dezvoltării personalităţii copiilor, iar pentru reuşita educaţională a copilului, sunt răspunzatoare familia, instituţiile şi comunitatea. În acelaşi timp,  părinţii care desfăşoară o activitate lucrativă sau mamele care doresc să revină în câmpul muncii după perioada de sarcină, nu dispun de suficiente alternative care să asigure echilibrul între dezvoltarea corectă a copilului şi propria satisfacţie profesională.

Cercetările desfăşurate de organizaţia UNICEF demonstrează că programele de dezvoltare timpurie a copilului aduc beneficii privitor la rezultatele şcolare, progresul privind performanţa educaţională,  reducerea delincvenţei şi a infracţionalităţii, precum şi accesul pe piaţa muncii.

Situaţia este gravă în municipiul Târnăveni, unde pana la momentul finalizarii proiectului,  nu a existat nicio creşă care să deservească cei aproximaţi 640 de copii cu vârste sub 3 ani.

Pornind de la aceste constatări, proiectul nostru si-a propus să ofere copiilor cu vârste între 0 – 3 ani o infrastructură potrivită creşterii, educării şi îngrijirii medicale, venind astfel în sprijinul integrării/reintegrării părinţilor pe piaţa muncii.  Necesitatea unui proces instructiv-educativ organizat în cadrul unei creşe, se naşte din cel puţin două motive: primul este legat de nevoia de socializare, aspect care constituie o parte importantă în procesul de creştere armonioasă a copilului şi de integrare firească în programul de grădiniţă de la vârsta de 3 ani, după ce copilul a urmat programul de la creşă. Al doilea, este legat de îmbunătăţirea echilibrului între viaţa profesională şi cea privată a părinţilor, care vor avea posibilitatea de a oferi copiilor acces la o formă de educaţie timpurie de inalta calitate, permiţand în acelaşi timp continuarea şi dezvoltarea activităţii profesionale.

Proiectul nostru a propus dezvoltarea unui program integrat şi sustenabil care să contribuie la promovarea egalităţii de şanse şi gen în interiorul comunităţii municipiului Târnăveni, cu o importanţă deosebită acordată comunităţii de romi. Necesitatea implementării proiectului are la bază inegalităţile cu care se confruntă locuitorii din Târnăveni, inegalităţi care generează o serie de consecinţe negative abordate de proiectul nostru: gradul scăzut de participare la viaţa publică a comunităţii, grad scăzut de educaţie, locuri de muncă aproape inexistente, toate acestea conducând la un grad de sărăcie ridicat.

Părinţii, ca elemente ale vieţii sociale şi economice, trebuie să se manifeste în mod efectiv prin exercitarea dreptului la muncă, dar şi prin asumarea obligaţiilor părinteşti. Ca urmare, prezenţa alături de copiii lor nu poate fi permanentă, iar creşa reprezintă instituţia capabilă de a oferi soluţia cea mai viabilă pentru sprijinirea părinţilor sau a susţinătorilor legali pentru creşterea copiilor.

Creşa creează, dezvoltă şi asigură condiţiile cele mai potrivite, adecvate şi necesare, în favoarea copiilor cu vârste cuprinse între zero şi trei ani, pentru creşterea, educarea şi îngrijirea corespunzătoare din punct de vedere psiho-motor. Prin personalul său calificat, creşa are competenţa şi capacitatea de a contribui la suplinirea obligaţiilor părinteşti în intervalul de timp în care aceştia nu au posibilitatea să şi le îndeplinească. Astfel, prin sprijinul acordat părinţilor, noua creşă din Târnăveni va contribui atât la asigurarea viitorului generaţiilor cât şi la creşterea gradului de satisfacţie personală şi profesională a părinţilor.

Prin intermediul serviciilor oferite in cadrul cresei, urmarim crearea un mediu atractiv, folosind metode inovatoare care stimulează gândirea creativă, dezvoltarea şi accelerarea limbajului printr-un sistem de educaţie timpurie necesar copilului.

Cresa este un serviciu public de interes local fara personalitate juridica, aflata în subordinea Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, specializată în servicii cu caracter social, medical, educational, pentru cresterea, îngrijirea si educarea timpurie a copiilor de vârsta antepreșcolară.

Misiunea Cresei Municipale Târnăveni este de a asigura servicii integrate de îngrijire, supraveghere si educatie a copiilor de vârsta anteprescolară si de a dezvolta programe de educatie timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare si particularitatilor acestora.

Pentru îndeplinirea scopului propus, în cresă se realizeaza în principal urmatoarele activitati:

a) se acordă servicii de îngrijire si supraveghere a copiilor cu vârste de până la 3 ani;

b )se dezvoltă programe de educatie timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare si particularitatilor copiilor cu vârste de până la 3 ani;

c) se asigura supravegherea, mentinerea stării de sănătate si de igienă a copiilor, se acordă primul ajutor si îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnavire, pâna la momentul preluarii copilului de către sustinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz;

d) se asigură nutritia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;

e) personalul colaborează cu familiile copiilor care frecventează cresa si realizează o relatie de parteneriat activ cu părintii/reprezentantii legali, în vederea respectării interesului copilului;

f) se asigură consiliere si sprijin pentru părintii/reprezentantii legali ai copiilor;

g) depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii săi;

h) se asigura baza tehnico-materiala necesară activitătilor de dezvoltare a deprinderilor si abilitătilor copiilor cu vârste de până la 3 ani.

Obiectivele generale ale educatiei timpurii care se asigură în Cresa Tarnaveni vizează urmatoarele aspecte:

a) stimularea diferentiată a copilului în vederea dezvoltarii sale individuale în plan intelectual, socio-afectiv si psihomotric, tinând cont de particularitătile specifice de vârsta ale acestuia si de potentialul său evaluat;

b) realizarea unui demers educational bazat pe interactiunea activa cu adultul, rutina zilnica, organizarea eficienta si protectiva a mediului si a activitatilor de învatare;

c) promovarea jocului ca forma de activitate, metoda, procedeu si mijloc de realizare a demersurilor educationale la vârstele timpurii;

d) promovarea interactiunii cu ceilalti copii prin activitati de grup specifice vârstei;

e) sprijinirea parintilor si familiei în educatia timpurie a copiilor.

Principiile care stau la baza activitătii Cresei Tarnaveni sunt:

a) respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului, egalitatea sanselor si nediscriminarea;

b) asigurarea unei îngrijiri individualizate si personalizate a copilului;

c) asigurarea protectiei împotriva abuzului si exploatarii copilului;

d) asigurarea unei interventii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

e) asigurarea confidentialitatii si a eticii profesionale;

f) responsabilizarea părintilor cu privire la exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor părintesti;

g) primordialitatea responsabilitătii părintilor cu privire la respectarea si garantarea drepturilor copilului.

În cadrul creşei sunt prevazute trei grupe de organizare a copiilor: Grupa Baby, cu vârsta de până la un an, Grupa Junior, cu vârsta cuprinsă între 1 şi 2 ani, Grupa Senior, cu vârsta între 2 şi 3 ani.

Activitatea de îngrijire şi educare este asigurată de către 3 educatori (4 posturi infiintate) şi două infirmiere şi se va derula între orele 600 şi 1800, de luni până vineri. Între orele 6.00 – 8.00  are loc activitatea de pregătire pentru micul dejun şi servirea mesei. Începând cu ora 9.00, copiii vor fi implicaţi în  activităţi de motricitate fină: colorat, desenat, modelaj, plastilină, activitatea fiind urmată de cântecelul zilei. În fiecare zi, în intervalul 10.30- 12.00 va avea loc activitatea zilei (aceasta poate fi de educare a limbajului, educaţie pentru ştiinţă, educaţie pentru societate, educaţie estetică sau poate fi o activitate propusă de părinţi). Ora 11.00 este dedicată servirii unui fruct. În intervalul 12.00 – 13.00, copiilor le va fi spusă Povestea Zilei, această activitate fiind urmată de masa de prânz. Programul de somn se va desfăşura între orele 13.30 – 15.30/16.00, iar între 16.00 – 16.30  are loc gustarea de după-amiază. Intre orele 16.30 – 17.30 va avea loc programul de gimnastică, jocuri de construcţie, puzzle, muzica, dans. Părinţi vor avea posibilitatea de a urmări periodic evoluţia copiilor prin intermediul fişelor personale, unde vor fi monitorizate progresele realizate de copii pe domenii de dezvoltare; starea emoţională şi afectivă; dificultăţi/deficienţe identificate; orice alte elemente care necesită luarea unor măsuri sau a căror cunoaştere de către părinţi/reprezentanţi legali este necesară pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor.

Consideram ca proiectul si-a atins toate obiectivele propuse, in acelasi timp, preconizam ca acest proiect nu va fi singular la nivelul municipiului, ca vor urma alte proiecte similare, avand in vedere faptul ca autoritatea publica locala pune in centrul atentiei copiii urbei noastre, indiferent de etnia sau clasa sociala din care provin.

 

—————————————

Tarnaveni municipality, Mures county, has a project for  60 children, out of which 15 of roma ethnicity, with a grant value of 340.769 euros

The project aims to improve the quality of life for families with children in the municipality of Târnăveni, by establishing a center for education and care of at least 60 children aged 0-3 years old from the municipality, of which at least 15 are Roma.

The center gives  children aged 0-3 years  a growth suitable infrastructure, education and health care, thus supporting integration / reintegration of parents into the labor market.

The project developed an integrated and sustainable way to help promote gender equality and the community of Târnăveni city, with special importance given to the Roma community.

Through its skilled personnel, the day-care center has the ability to fill parental duties during the time in which they are unable to meet them. Through service in the nursery, the center creates  an attractive environment using innovative methods to stimulate creative thinking, language development and accelerating through a child’s early education necessary.

The promoter held 3 workshops that aimed mothers, especially fighting gender discrimination, with emphasis on the integration on  the labor market of Roma mothers.

The promoter had some difficulties in the public procurement for the refurbishing company and in getting the permits for the construction as the center is hosted by a historical building.