nr .16 din 29.03.2018 privind hotărâre privind aprobarea numărului şi cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem. al-II-lea al anului școlar 2017-2018

R O M Â N I A                                                                                                                
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr .16/29.03.2018
privind hotărâre privind  aprobarea  numărului  şi cuantumul lunar al  burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem. al-II-lea  al anului școlar 2017-2018

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 29  martie 2018;

Văzând Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind  aprobarea  numărului  şi cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem. al-II-lea  al anului școlar 2017-2018 , întocmit în cadrul  Direcţiei economice și înregistrat sub nr. 6.473/21.03.2018;

În baza prevederilor Ordinului Ministrului  Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.5576/2011, modificat prin Ordinul M.E.C.T.S. nr.3470/2012, prin care au fost aprobate Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;

În temeiul art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă numărul burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni, pentru semestrul al-II-lea al anului şcolar 2017-2018, conform Anexei nr 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni, pentru semestrul al- II-lea al anului şcolar 2017-2018, după cum urmează:

– burse de performanţă                                                                                             300  lei/elev
– burse de merit                                                                                                            60  lei/elev
– burse de studiu                                                                                                             50  lei/elev

Burse de ajutor social

                               Din care:
                – burse de boală                                                                                          50  lei/elev 
                – burse pentru elevi din mediul rural                                                       40  lei/elev                        – burse pentru elevi din familii cu venituri mici                                     40  lei/elev

 Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.

 

Preşedinte de şedinţă
      
Cimpoca Alin

                                                                                                                 Avizează pentru legalitate
                                                                                                                               Secretar,
                                                                                                             
             Blănaru Ștefan

Anexa nr 1