nr.17 din 29.03.2018 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive , sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2018

R O M Â N I A                                                                                                                
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.17/29.03.2018 
privind aprobarea  principalelor manifestări cultural-artistice, sportive , sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2018

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 29  martie  2018;

Văzând Raportul  de specialitate privind  aprobarea  principalelor manifestări cultural-artistice, sportive , sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2017,  întocmit de director ex.-Direcția economică și șef serviciu-Servicii culturale, înregistrat sub nr. 6.628/22.03.2018;

În baza art.5, alin.(3)  din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) şi alin.(6) lit a) şi alin.(7) lit.a) şi ale   art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1. Se  aprobă  Lista principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în Municipiul Târnăveni  în anul 2018, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă alocarea din Bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2018  a sumei de 200.000 lei pentru organizarea manifestărilor  prevăzute la art.1, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3.  Suma de 200.000 lei va fi asigurată din creditele bugetare prevăzute în bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2018,  la cap./subcap. 67.02.50 – ,,Cultură, recreere, religie” – “Alte servicii în domeniul culturii, recreerii şi religiei”, titlul – Bunuri şi servicii.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

Preşedinte de şedinţă
   
Cimpoca Alin

                                                                                   Avizează pentru legalitate
                                                                                                 Secretar,                
                                                                             
             Blănaru Ștefan

 

Anexa – Lista principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative