nr. 19 din 29.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizati, aferenti obiectivului de investiţii „Modernizare piata de zi agroalimentara Avram Iancu”

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A nr. 19/29.03.2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizati, aferenti obiectivului de investiţii „Modernizare piata de zi agroalimentara Avram Iancu”.

 

                Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018;

                Văzând  Raportul de specialitate cu nr. 6187/19.03.2018  întocmit de ing. Muth Teodor, şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice;

                În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

                În baza prevederilor art. 45, alin. 1 şi art 36,  alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă  indicatorii tehnico- economici, actualizati, aferenti obiectivului de investiţii „Modernizare piata de zi agroalimentara Avram Iancu”

Principalii indicatori tehnico-economici, actualizati, ai investiţiei:

 1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA:
  (actualizata la data de 14.02.2018)
  Valoarea totală a investiţiei: 1.973.009,54 RON, din care  C+M = 1.414.658,84 RON
 1. eşalonarea investiţiei (INV/C+M), inclusive TVA:
                  – Anul I (intreaga investitie)
  1.973.009,54 (val. totala) lei/1.414.658,84 (val const. montaj) lei
 1. durata de realizare (luni):
                  – 5 luni – execuţie lucrare de la primirea ordinului de incepere
 1. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):
                  Obiect I: Piata de zi agroalimentara:
                                 – S construită: 158,67 mp
                                 – S desfăşurată: 282,54 mp
                                 – S utilă: 1.386,20 mp
                                 – POT propus: 50,97%
                                 – CUT propus: 0,50
                                 – regim de înălţime: P
                                 – înălţimea liberă: hl minim: 3,45 m (sub streaşină)
                                                                                hl maxim: 4,96 mm (sub coamă)
                                 – înălţimea la streaşină: + 3,73 m faţă de cota ± 0,00
                                 – înălţimea totală la coamă: + 5,24 m faţă de cota ± 0,00
                                 – cota parterului este considerată cota ± 0,00 a platformei pietonale a pieţei;

Obiect II: Grupuri sanitare: (grup sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, grup sanitar pentru persoane cu dizabilităţi, centrală termică)
                             – S construită: 34,30 mp
                              – S desfăşurată: 34,30 mp
                               – S utilă: 26,65 mp
                               – regim de înălţime: P
                               – înălţimea liberă: hl minim: 2,28 m (sub streaşină)
                                                                              hl maxim: 2,75 mm (sub coamă)
                               – înălţimea la streaşină: + 2,43 m faţă de cota ± 0,00
                               – înălţimea totală la coamă: + 3,11 m faţă de cota ± 0,00

Obiect III: Alei pietonale
                               – S construită: 769,55 mp
                               – S utilă: 769,55 mp

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

                           Preşedinte de şedinţă
                                 Cimpoca Alin

                                                                                    Avizează pentru legalitate
                                                                                                              Secretar,
                                                                                                Stefan Blanaru