nr. 20 din 29.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizati, aferenti obiectivului de investiţii „Modernizarea serelor din str. Victor Babes, municipiul Tarnaveni”

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.20/29.03.2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizati, aferenti obiectivului de investiţii „Modernizarea serelor din str. Victor Babes, municipiul Tarnaveni”.

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018;

Văzând  Raportul de specialitate cu nr. 6188/19.03.2018întocmit de ing. Muth Teodor, şef serviciu Investiţii, achiziţii şi servicii publice;

În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 45, alin. 1şi art. 36,  alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă  indicatorii tehnico- economici, actualizati, aferenti obiectivului de investiţii Modernizareaserelor din str. Victor Babes, municipiulTarnaveni

 Principalii indicatoritehnico-economici, actualizati, aiinvestiţiei:

 1. Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA (lei)
  (în preţuri la data de 30.01.2018)
  568.264,32 lei cu T.V.A

 – construcţii-montaj (C+M);
    410.152,39 lei  cu TVA ,

 1. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):
                  – anul I – întreagainvestiţie
                  568.264,32 ( Val totală)  lei / 410.152,39 (Val. constr. Montaj) lei (cu T.V.A.)
 1. Durata de realizare:
  – 3 luni de la primireaordinului de inceperelucrare
 1. capacităţi (înunităţifiziceşivalorice):
  Sera de flori                             
  Suprafata                           525,00 mp
  Inaltime tirant                   2,35 m
  Inaltime coama                4,7 m    
 •  Cladirea anexa
  Suprafata amenajata      72,88 mp
  Suprafata anvelopare   127,80 mp

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

Preşedinte de şedinţă
Cimpoca Alin

                                                                                    Avizează pentru legalitate
                                                                                                           Secretar,
                                                                                                      Stefan Blanaru