nr. 21 din 29.03.2018 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii unor produse si servicii in anul 2018

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A nr. 21/29.03.2018
 
privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii unor produse si servicii in anul 2018

 Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 29.03.1018;

Văzând  raportul de specialitate cu nr. 6319/20.03.2018 întocmit de către şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice – ing. Muth Teodor;

În temeiul Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 45, alin. 1 şi art 36,  alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE

 Art. 1. Se aprobă  necesitatea şi oportunitatea achiziţionării urmatoarelor produse şi servicii pe anul 2018:

– Licențe antivirus Bitdefender
– Întocmire Proiect Tehnic la obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială Traian, Târnăveni”

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

       Preşedinte de şedinţă,
             Cimpoca Alin

                                                                             

                                                                                     Avizează pentru legalitate,
                                                                                            Secretar,
                                                                                          Stefan Blanaru