nr. 24 din 29.03.2018 privind aprobarea Statutului municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

H O T A R AR E A nr. 24/29.03.2018

Consiliul local al Municipiului Târnăveni în sedinţă ordinară din data de 29 martie 2018;
Având în vedere:
Adresa Camerei de Conturi Mures nr.59/12.01.2018
Raportul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub nr. 5392/07.03.2018;
In temeiul prevederilor OG nr.53/2002;
În temeiul art.36 si al art.45 alin.(1) din Legea nr.215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE

Articol unic. Se aproba Statutul municipiului Tarnaveni conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Preşedinte de şedinţă,
     Cimpoca Alin
                                                                                                                               Avizează pentru  legalitate
                                                                                                                                             Secretar,
                                                                                                                                        Blănaru Ștefan

Anexa – Statutul municipiului Tarnaveni