nr. 25 din 29.03.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.5/25.01.2018

R O M A N I A
JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 25/29.03.2018
privind propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului în care își desfășoară activitatea Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși”, situat în Municipiul Târnăveni, str.Piața Trandafirilor nr.10, în imobil cu altă destinaţie, respectiv spațiu pentru desfășurarea activităților didactice specifice programului universitar de licență ”medicină generală” din cadrul Universității ”Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în şedinţa ordinara in data de 29.03.2018;
Văzând Raportul nr.4706/27.02.2018, întocmit de Secretarul municipiului Tarnaveni;
Vazand adresa nr.3484/SVI din 19.02.2018 a Prefecturii Judetului Mures;
În conformitate cu art.112 alin.(2) şi (6) din Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată;
În temeiul art. 36 alin. (6) lit.a), alin.(7) lit.a) şi al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aproba modificarea art.1 si art.2 din Hotararea Consiliului Local nr.5/25.01.2018 care vor avea urmatorul continut:
“Art.1. Incepand cu anul scolar 2019 – 2020, se propune schimbarea destinaţiei imobilului în care își desfășoară activitatea Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși”, situat în Municipiul Târnăveni, str.Piața Trandafirilor nr.10, în imobil cu altă destinație , respectiv spațiu pentru desfășurarea activităților didactice specifice programului universitar de licență ”medicină generală” din cadrul Universității ”Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș.
Art. 2. Schimbarea destinaţiei spatiului mentionat la art.1 se va aproba numai după primirea avizului conform al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice”.
Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

Președinte de ședință
      Cimpoca Alin
                                                                                                Avizează pentru legalitate
                                                                                                               SECRETAR
                                                                                                         Blănaru Ștefan