nr. 27 din 29.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru sălile de sport de la Liceul Teoretic”Andrei Bârseanu” și Școala Gimnazială ”Traian”

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 27/29.03.2018
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru sălile de sport de la Liceul Teoretic”Andrei Bârseanu” și Școala Gimnazială ”Traian”

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din 29 martie 2018;
Văzând Raportul de specialitate nr. 6596/22.03.2018, întocmit în cadrul Direcției Economice;
În temeiul art.112, alin.(2) din Legea Educației Naționale nr.1/2011;
În temeiul art. 36 alin. (1), alin.(2) lit.a) şi c), al art. 45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit b) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru sălile de sport de la Liceul Teoretic”Andrei Bârseanu” și Școala Gimnazială ”Traian”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.
Preşedinte de şedinţă,
Cimpoca Alin

                                                                                 Avizează pentru legalitate
                                                                                            Secretar,
                                                                                        Stefan Blanaru

Anexa – Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru sălile de sport de la Liceul Teoretic”Andrei Bârseanu” și Școala Gimnazială ”Traian”