nr. 29 din 29.03.2018 privind aprobarea Procedurii privind achizitia de bunuri imobile de catre Municipiul Târnăveni

R O M Â N I A                                                                                                                 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 29/29.03.2018
 
privind  aprobarea  Procedurii   privind achizitia de bunuri imobile de catre Municipiul Târnăveni

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 29  martie 2018;

Văzând Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind  aprobarea  aprobarea  Procedurii      achizitiei de bunuri imobile de catre Municipiul Târnăveni, întocmit în cadrul  Direcţiei economice și înregistrat sub nr. 6.681/23.03.2018;

În baza prevederilor art.36, alin.(2), lit.c) și ținând cont de prevederile art. 123, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și art. 29 al Legii 98/2016- Legea privind achizitiile publice;

În temeiul art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Procedura privind achiziția de bunuri imobile de către Municipiul Târnăveni , conform Anexei nr 1, care face parte din prezenta hotărâre.

 Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

Preşedinte de şedinţă
      Cimpoca Alin

In temeiul art.48 din Legea nr.215/2001, nu avizam pentru legalitate prezenta hotarare deoarece se incalca urmatoarele prevederi legale:

  • Codul civil sub aspectul nerespectarii prevederilor referitoare la contractul de vanzare cumparare (art.1650 si urm.)
  • Legea nr.24/200 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (art.8 precum si art.31 si urmatoarele si art.43 privind motivarea in drept).
  • Ordinul MF nr.2332/2017 Anexa II B pct.12 col.3 al.3 sub aspectul competentei de aprobare a procedurilor.
  • Legea215/2001 art.44 al.1 sub aspectul inexistentei rapoartelor comisiilor de specialitate ale consiliului.

                                   

                                                                                                                                     Secretar,
                                                                                                                                  Blănaru Ștefan

 

Anexa – Procedura privind achiziția de bunuri imobile de către Municipiul Târnăveni