nr. 30 din 29.03.2018 privind aprobarea Documentației de atribuire privind achiziția imobilui situat în str.Industriei F.N. Târnăveni, a Raportului de evaluare și numirea comisiei de negociere

R O M Â N I A                                                                                                                 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 30/29.03.2018 
 privind  aprobarea  Documentației de atribuire privind  achiziția imobilui situat în  str.Industriei  F.N. Târnăveni, a Raportului de evaluare și numirea comisiei de negociere

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 29  martie 2018;

Văzând Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind  aprobarea  Documentației de

atribuire privind  achiziția imobilui situat în  str.Industriei  F.N. Târnăveni, a Raportului de evaluare și numirea comisiei de negociere , întocmit în cadrul  Direcţiei economice și înregistrat sub nr. 7.008/28.03.2018;

În baza prevederilor art.36, alin.(2), lit.c) și ținând cont de prevederile art. 123, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și art. 29 al Legii 98/2016- Legea privind achizitiile publice;

În temeiul art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1.  Se aprobă Documentația de atribuire  privind achiziția  imobilului situat în str.Industriei, F.N. Târnăveni prin negociere directă, conform Anexei nr 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2.  Se aprobă întocmirea unui raport de evaluare de către un evaluator autorizat, pentru imobilul situat  din str.Industriei, F.N. Târnăveni.

Art. 3.   Se  aprobă numirea comisiei de negociere  pentru achiziția imobilului situat în str.Industriei, F.N. Târnăveni, în următoarea componență:

 1. Ovidiu Modorcea -consilier local – membru
 2. Incze Csaba -consilier local – membru
 3. Rusu Felicia -consilier comp.patrimoniu    – membru
 4. Oltean Constantin – consilier Serviciul Achiziții Investiții   – membru
 5. Groza Răzvan – consilier juridic      – membru

                Membri supleanți:

 1. Dorin Gligor -consilier local – membru
 2. Avram Mihaela -consilier Serviciul buget.contab. – membru

Comisia va stabili presedintele si secretarul comisiei.

 Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

               Preşedinte de şedinţă
                     Cimpoca Alin                                                              

 

In temeiul art.48 din Legea nr.215/2001, nu avizam pentru legalitate prezenta hotarare deoarece se incalca urmatoarele prevederi legale:

 • Codul civil sub aspectul nerespectarii prevederilor referitoare la contractul de vanzare cumparare (art.1650 si urm.)
 • Legea nr.24/200 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (art.8 precum si art.31 si urmatoarele si art.43 privind motivarea in drept).
 • Ordinul MF nr.2332/2017 Anexa II B pct.12 col.3 al.3 sub aspectul competentei de aprobare a procedurilor.
 • Legea215/2001 art.44 al.1 sub aspectul inexistentei rapoartelor comisiilor de specialitate ale consiliului.

                                                                                                                                 Secretar,
                                                                                                                           Blănaru Ștefan

Anexa-Documentația de atribuire  privind achiziția  imobilului situat în str.Industriei, F.N