nr. 32 din 29.03.2018 privind aprobarea actualizării cuantumului chiriilor pentru locuințele situate în blocul ANL din Municipiul Târnăveni, str.Aleea Gării nr.15, aplicabile începând cu 01.04.2018

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL        

HOTĂRÂREA nr. 32/29.03.2018
privind aprobarea actualizării  cuantumului chiriilor pentru locuințele situate în blocul ANL din Municipiul Târnăveni, str.Aleea Gării nr.15, aplicabile începând cu 01.04.2018

         Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 29 martie  2018 ;

            Având în vedere Raportul  de specialitate, întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr.6586/22.03.2018;

           În temeiul prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată cu modificările şi completările ulterioare, a  OUG nr.30/2017, a Legii 151/2017 şi HG nr.304/2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, aprobate prin HG nr.962/2001, cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a  şi art.45 alin.1  din din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1  Se aprobă actualizarea  cuantumului chiriilor pentru locuințele situate în blocul ANL din Municipiul Târnăveni, str.Aleea Gării nr.15, aplicabile începând cu 01.04.2018, cuprinse în Anexa nr.1 la prezenta.

Art.2  Se împuterniceşte Primarul municipiului Târnăveni să încheie acte adiţionale la contractele de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre;

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni, prin Direcţia Economică.

       Preşedinte de şedinţă,
                Cimpoca Alin

                                                                                     Avizează pentru legalitate,
                                                                                              Secretar,
                                                                                                Stefan Blanaru

Anexa nr. 1 – cuantumul chiriilor pentru locuințele situate în blocul ANL