nr. 33 din 29.03.2018 privind modificarea H.C.L. 62/2009

R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
C O N S I L I U L  L O C A L

HOTĂRÂREA NR. 33/ 29.03.2018

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în ședința ordinară din data de 29 martie 2018,

Văzând referatul nr. 6392/21.03.2018, întocmit de Compartimentul Transport Public Local,

În temeiul art. 36 alin.(1) si art. 45 alin.(1)  din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

 Art.1. Se aprobă modificarea H.C.L.62/2009 -Anexa nr.2- Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reședință din municipiul Târnăveni-Centralizatorul locurilor de parcare la reședință în cartierele de locuințe, conform anexei.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul municipiului Târnăveni.

Preşedinte de şedinţă,
                Cimpoca  Alin

                                                                                             

                                                    Avizează pentrulegalitate,
                                                           Secretar,
                                                          Stefan Blanaru

 ANEXĂ

 

CENTRALIZATORUL  LOCURILOR DE PARCARE LA REȘEDINȚĂ DIN CARTIERELE DE LOCUINȚE

 

 

     CARTIERUL DE LOCUINȚE                                             LOCURI DE PARCARE
                                                                                       Nr.existent     Nr.suplim.       Nr.total

 1. CART. PĂCII                                                                         74               –                     74         
 2. CART. 1 DECEMBRIE 1918                                                  380           40                   420
 3. CART. ALEEA GĂRII                                                            62               6                   68
 4. CART. TINERETULUI-INDUSTRIEI                                    68               –                    68
 5. CART. GEORGE ENESCU                                                  72                 –                   72
 6. CART. VIITORULUI                                                             54                 8                 62
 7. CART. ȘOIMILOR-NR.100-102                                          42                 –                  42
 8. CART.N.BĂLCESCU-NR.1+ȘOIMILOR- -NR.53               90                 48               138
 9. CART. VICTORIEI                                                                83                 60               140
 10. CART. FRUMOASĂ                                                             78                 –                   78
 11. CART. ZORILOR                                                                  98                 –                  98
 12. CART.ȘOIMILOR-NR.98                                                    21                   –                   21
 13. CART. ARMATEI                                                                  188                –                   188
 14. STR.REPUBLICII-NR.50-52                                                 8                  –                   8
 15. P-ȚA TRANDAFIRILOR                                                        6                  –                   6
 16. STR.1 DECEMBRIE 1918-NR.26                                          21                  –                   21
  -ALEEA GĂRII-NR.15-BL.ANL