nr. 35 din 26.04.2018 privind aprobarea necesitatii şi oportunitatii achiziţionării unei lucrari pe anul 2018

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 35 /26.04.2018
privind aprobarea  necesitatii şi oportunitatii achiziţionării unei lucrari pe anul 2018.

 

                Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 26.04.1018;

                Văzând  raportul de specialitate cu nr. 7931/13.04.2018 întocmit de către şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice – ing. Muth Teodor;

                În temeiul Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

                În baza prevederilor art. 45, alin. 1 şi art 36,  alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă  necesitatea şi oportunitatea achiziţionării urmatoarei lucrari pe anul 2018:

– Modernizare drum comunal DC 83 cuprins intre DN 14A si satul Bobohalma, in municipiul Tarnaveni, judetul Mures.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

Preşedinte de şedinţă,
      
Cirlea Emanoil

                                                                                                              Avizează pentru legalitate
                                                                                                                             Secretar,
                                                                                                                      
Blănaru Ștefan