nr. 34 din 26.04.2018 privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni la data de 31.03.2018

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.34/26.04.2018
privind  aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat  al municipiului Târnăveni  la data de 31.03.2018

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 26 aprilie 2018;

Văzând Raportul de specialitate privind  aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  la data de 31.03. 2018  întocmit în cadrul  Direcţiei economice și înregistrat sub nr.8.272/18.04.2018;

În baza art. 49 alin (12)din  Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) şi al  art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al municipiului Târnăveni la data de 31.03.2018, conform anexelor nr. 1 – 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Târnăveni la data de 31.03.2018, conform anexelor nr. 4 – 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

Preşedinte de şedinţă,
       
Cirlea Emanoil

                                                                                                                 Avizează pentru legalitate
                                                                                                                                 Secretar,
                                                                                                                           
Blănaru Ștefan

Anexe nr. 1 – 6