nr. 36 din 26.04.2018 privind aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea obiectivului de investiții ” Modernizare drum comunal DC 83 cuprins între DN 14A și satul Bobohalma, în municipiul Târnăveni, județul Mureș” pentru perioada 2018-2019

R O M Â N I A                                                                                                                
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.36/26.04.2018
privind aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea obiectivului de investiții Modernizare drum comunal DC 83 cuprins între DN 14A și satul Bobohalma, în municipiul Târnăveni, județul Mureș” pentru perioada 2018-2019

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 26  aprilie  2018;

Văzând Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea obiectivului de investiții Modernizare drum comunal DC 83 cuprins între DN 14A și satul Bobohalma, în municipiul Târnăveni, județul Mureș” pentru perioada 2018-2019,  înregistrat sub nr. 7.791/12.04.2018;

În baza prevederilor O.M.F.P. nr 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor  bugetare şi legale, cu modificările şi completările aduse prin O.M.F.P. nr. 547/2009;

În conformitatea cu prevederile art.4, alin. 5 și  art.34 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale prevedrilor  O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naționa de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr.89/2015, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 3698/2017; 

În temeiul art. 36 alin. (4), art.45 alin.(2) lit.(a) și art.115 alin.(1), lit.b)  din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă creditele de angajament pentru realizarea obiectivului de investiții   Modernizare drum comunal DC 83 cuprins între DN 14A și satul Bobohalma, în municipiul Târnăveni, județul Mureș”  pentru perioada 2018-2019, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni și Serviciul investiții, achiziții și servicii publice..

Preşedinte de şedinţă,
   
Cirlea Emanoil

                                                                                                                Avizează pentru legalitate
                                                                                                                                     Secretar,
                                                                                                                           
Blănaru Ștefan

Anexei nr.1 – creditele de angajament pentru realizarea obiectivului de investiții   Modernizare drum comunal DC 83 cuprins între DN 14A și satul Bobohalma, în municipiul Târnăveni, județul Mureș”  pentru perioada 2018-2019