nr. 37 din 26.04.2018 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii unor servicii – completare material de sedinta

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 37/26.04.2018
privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii unor servicii – completare material de sedinta

 

                Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 26.04.1018;

                Văzând  raportul de specialitate cu nr. 8811/26.04.2018 întocmit de către şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice – ing. Muth Teodor;

                În temeiul Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

                În baza prevederilor art. 45, alin. 1 şi art 36,  alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE

 Art. 1. Se aprobă  necesitatea şi oportunitatea achiziţionării urmatoarelor servicii pe anul 2018:

– Intocmire Documentatie pentru avizarea lucrarilor de interventii (DALI) pentru obiectivul de investitii „Reabilitare/Modernizare Casa de Cultura Mihai Eminescu, zona verde aferenta si drum de acces

– Intocmire Cerere de finantare pentru obiectivul de investitii „Reabilitare/Modernizare Casa de Cultura Mihai Eminescu, zona verde aferenta si drum de acces

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

Preşedinte de şedinţă,
      
Cirlea Emanoil

                                                                                                                 Avizează pentru legalitate
                                                                                                                                     Secretar,
                                                                                                                           
Blănaru Ștefan