nr. 39 din 26.04.2018 privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019.

R O M Â N I A                                                                                                                
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA nr.39/26.04.2018
privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor
şi taxelor locale pentru anul 2019.

Consiliul local al Municipiului Târnăveni întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 aprilie 2018;

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5965/14.03.2018, întocmit de şef Serviciu impozite şi taxe, prin care se propune indexarea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019;

În baza prevederilor Titlului IX din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal art. 491 alin. (1);

În temeiul art. 36 alin. (1) , alin(4), lit.c şi art. 45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se aprobă indexarea impozitelor şi taxelor locale  pentru anul 2019, aplicabile la nivelul Municipiului Târnăveni, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se stabileşte cota de 10% reprezentând bonificaţie acordată persoanelor fizice pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întregul an – până la data de 31 martie 2019.

Bonificaţia de 10% pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întregul an – până la data de 31 martie 2019 se aplică şi persoanelor juridice.

Art.3. Prezenta hotărâre  intră în vigoare începand cu data de  1 ianuarie 2019,  dată la care se abrogă orice dispoziţii contrare prezentei hotărâri.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte Primarul municipiului Târnăveni prin direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate.

               Preşedinte de şedinţă,                                               Avizează pentru legalitate

                  Cirlea Emanoil                                                                               Secretar,
                                                                                                                  
Blănaru Ștefan     Anexei 

 

Anexa nr. 1 – impozitele şi taxele locale  pentru anul 2019