nr. 41 din 31.05.2018 privind aprobarea necesitatii şi oportunitatii achiziţionării unei lucrari pe anul 2018

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 41 /31.05.2018
privind aprobarea necesitatii şi oportunitatii achiziţionării unei lucrari pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 31.05.1018;

Văzând  raportul de specialitate cu nr. 10125/16.05.2018 întocmit de către şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice – ing. Muth Teodor;

În temeiul Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 45, alin. 1 şi art 36,  alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă  necesitatea şi oportunitatea achiziţionării urmatoarei lucrari pe anul 2018:

– Sistem de supraveghere audio-video la Liceul Teoretic „Andrei Barseanu”.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

               Preşedinte de şedinţă,
                 Ciulea Porime Pavel

                                                                                                                  Avizeaza pentru legalitate
                                                                                                                                 Secretar,
                                                                                                                      Blănaru Ștefan