nr. 43 din 31.05.2018 privind hotărâre privind aprobarea modificării numărului burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem. al-II-lea al anului școlar 2017-2018

R O M Â N I A                                                                                                                 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 43/31.05.2018 
privind hotărâre privind  aprobarea  modificării numărului  burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem. al-II-lea  al anului școlar 2017-2018

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 31  mai 2018;

Văzând Raportul de specialitate la Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind  aprobarea modificării  numărului  burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem.al- II-lea  al anului școlar 2017-2018, întocmit în cadrul  Direcţiei economice și înregistrat sub nr. 6.473/21.03.2018;

În baza prevederilor Ordinului Ministrului  Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.5576/2011, modificat prin Ordinul M.E.C.T.S. nr.3470/2012, prin care au fost aprobate Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;

În temeiul art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea  numărului burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni, pentru semestrul al-II-lea al anului şcolar 2017-2018, conform Anexei nr 1, care face parte din prezenta hotărâre.

 Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.

 

 Preşedinte de şedinţă
    Ciulea Porime Pavel

                                                                                                                      Avizează pentru legalitate
                                                                                                                                     Secretar,
                                                                                                                                Blănaru Ștefan

Anexa nr 1 – numarul burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni, pentru semestrul al-II-lea al anului şcolar 2017-2018