nr. 45 din 31.05.2018 privind modificarea pct. 2, lit.a) și d) din Capitolul VII al Anexei nr. 1 la HCL nr. 122/2017 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018

R O M Â N I A 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL  LOCAL

 HOTĂRÂREA nr. 45/31.05.2018
privind modificarea pct. 2, lit.a) și d) din Capitolul VII al Anexei nr. 1 la HCL nr. 122/2017 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018

 

                Consiliul local al Municipiului Târnăveni întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2018;

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 9.997/15.05.2018, întocmit în cadrul Direcției economice, prin care se propune modificarea pct. 2, lit.a) și d) din Capitolul VII al Anexei nr. 1 la HCL nr. 122/2017 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

                În temeiul art. 36 alin. (1), alin(4), lit.c şi art. 45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se aprobă modificarea pct. 2, lit.a) și d) din Capitolul VII al Anexei nr. 1 la HCL nr. 122/2017 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018, care vor avea următorul conținut:

  1. Se stabilesc următoarele taxe pentru ocuparea locurilor publice:
  2. a) .Taxa pentru ocuparea temporară (max. 1 lună) a locurilor publice pentru vânzarea de produse, în funcţie de zona comercială:
Nivelurile aprobate pentru anul 2017 Nivelurile propuse pentru anul 2018
ZONA  A                  2,50 lei/mp/zi ZONA  A                   2,50 lei/mp/zi
ZONA  B                    1,50 lei/mp/zi ZONA  B                    1,50 lei/mp/zi
ZONA  C                    0,90 lei/mp/zi ZONA  C                    0,90 lei/mp/zi
ZONA  D                    0,60 lei/mp/zi ZONA  D                     0,60 lei/mp/zi

                   b). Taxa pentru ocuparea domeniului public în scopul amenajarii teraselor – alimentaţie publică pe perioada estivală:  0,50 lei/mp/zi, cu excepţia zilelor în care se desfăşoara activităţi municipale. 

 Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte Primarul municipiului Târnăveni prin direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate.

 

         Preşedinte de şedinţă,
            Ciulea Porime Pavel

                                                                                                                  Avizeaza pentru legalitate
                                                                                                                                   Secretar,
                                                                                                                       Blănaru Ștefan