nr. 46 din 31.05.201 privind modificarea Anexei la HCL nr.39/26.04.

R O M A N I A
JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI                                                                                                         
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 46 /31.05.201 
privind modificarea Anexei la HCL nr.39/26.04.

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în şedinţa ordinara in data de 31.05.2018;

Văzând Raportul nr.9987/15.05.2018, întocmit de Secretarul municipiului Tarnaveni;

Vazand adresa nr.7391/SVI din 08.05..2018 a Prefecturii Judetului Mures;

În temeiul art. 36 alin. (6) lit.a), alin.(7)  lit.a)  şi al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Se abroga pct.16 lit b din Cap.VIII a Anexei la HCL nr.39/26.04.2018.

Art.2  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

                  Președinte de ședință
                    Ciulea Porime Pavel

                                                                                       Avizează pentru legalitate
                                                                                              SECRETAR
                                                                                              Blănaru Ștefan