nr. 48 din 31.05.2018 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si indicatori tehnico-economici la un obiectiv de investitii

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 48 /31.05.2018 
privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si indicatori tehnico-economici la un obiectiv de investitii

 

                Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018;

                Văzând  Raportul de specialitate cu nr. 10389/22.05.2018întocmit de ing. Muth Teodor, şef serviciu Investiţii, achiziţii şi servicii publice;

                În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

                În baza prevederilor art. 45, alin. 1şi art. 36,  alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă  Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii siindicatorii tehnico- economici la obiectivul de investiţii „Reabilitarea cladirii Primariei Municipiului Tarnaveni in scopul cresterii eficientei energetice”

Principaliiindicatoritehnico-economici, actualizati, ai investiţiei:

  1. Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA (lei)

1.248.605,07 lei, fara TVA

1.485.840,03 lei, cu TVA

– valoarea in euro (4,65 lei/euro) = 319.535,49 euro cu TVA

                – construcţii-montaj (C+M);

                1.079.498,15 lei,  fara TVA,

                1.284.602,79 lei, cu TVA

– valoarea in euro (4,65 lei/euro) = 276.258,67 euro cu TVA

  1. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

                – anul I                 742.920,02 ( Val totală)  lei / 642.301,40 lei, cu TVA (Val. constr. Montaj)

                – anul II               742.920,02 ( Val totală)  lei / 642.301,40 lei cu TVA (Val. constr. Montaj)

  1. Durata de realizare:

– 24 luni

 capacităţi (înunităţifiziceşivalorice):

Cladirea C1:

Regim de inaltime: S+P+E

– Aria construita: Ac = 628,00 mp

– Arie desfasurata: Ad = 1458,00 mp

– Acoperis: sarpanta

– Invelitoare: tigla solzi/tabla zincata la turn

Cladirea C2:

Regim de inaltime: P

– Aria construita: Ac = 109,00 mp

– Arie desfasurata: Ad = 109,00 mp

– Acoperis: terasa

– Invelitoare: membrana bituminoasa

Cladirea C3:

Regim de inaltime: P

– Aria construita: Ac = 18,00 mp

– Arie desfasurata: Ad = 18,00 mp

– Acoperis: terasa

– Invelitoare: membrana bituminoasa

 

Valori investitie/mp Ad = 1.485.840,03/1458 = 1019,10 lei/mp Ad,

             respectiv 219,17 euro/mp Ad

Valori C + M/mp Ad = 1.284.602,79/1458 = 881,08 lei/mp Ad,

             respectiv 189,48 euro/mp Ad

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

               Preşedinte de şedinţă,
                   Ciulea Porime Pavel

                                                                                                             Avizeaza pentru legalitate
                                                                                                                              Secretar,
                                                                                                                    BlănaruȘtefan