nr. 49 din 31.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă din Municipiul Târnăveni

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

HOTĂRÂREA nr.49/31.05.2018 
privind aprobarea  Regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă din Municipiul Târnăveni

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 31 mai  2018 ;

Având în vedere Raportul  de specialitate, întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 10533/23.05.2018

În temeiul HG 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement

În baza OG 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale

În temeiul art. 36 alin.1, alin.2  lit.(c) și art. 45  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare și utilizare a locurilor de joacă din Municipiul Târnăveni, conform Anexelor 1 și 2  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

               

 Preşedinte de şedinţă
     Ciulea Porime Pavel

                                                                                                                     Avizează pentru legalitate
                                                                                                                                  Secretar,
                                                                                                                             Blănaru Ștefan