nr. 50 din 31.05.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ,,Schimbare de destinatie cu extindere si etajare din casa in centru de zi, de asistenta si recuperare pentru persoane varstnice, cantina sociala, centru pentru servicii de ingrijire si asistenta la domiciliu, recompartimentari interioare,

 R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 50/31.05.2018
p
rivind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ,,Schimbare de destinatie cu extindere si etajare din casa in centru de zi, de asistenta si recuperare pentru persoane varstnice, cantina sociala, centru pentru servicii de ingrijire si asistenta la domiciliu, recompartimentari interioare,,

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de  31 Mai 2018;

Văzând referatul cu nr. 10611/25.05.2018, întocmit de către Arhitectul Sef al Municipiului Târnăveni;

În baza art. 27¹ lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) şi al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă  Planul Urbanistic Zonal pentru ,,Schimbare de destinatie cu extindere si etajare din casa in centru de zi, de asistenta si recuperare pentru persoane varstnice, cantina sociala, centru pentru servicii de ingrijire si asistenta la domiciliu, recompartimentari interioare,,– pe amplasamentul situat pe str. Victoriei, nr. 12, Tarnaveni, beneficiar: Asociatia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic, cu sediul in Blaj, str. Republicii, nr. 8, jud. Alba.

         Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează  Primarul Municipiului Târnăveni.

              Presedinte de sedinta
                Ciulea Porime Pavel

 

                                                                                                                        Avizeaza pentru legalitate 
                                                                                                                               Secretar,
                                                                                                                               Stefan Blanaru