nr. 52 din 18.06.2018 privind aprobarea suprafetelor de teren ale unor imobile aflate in domeniul public al municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.52/18.06.2018
privind aprobarea suprafetelor de teren ale unor imobile aflate in domeniul public al municipiului Tarnaveni

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de  18.06.2018;

Văzând referatul nr. 11557/11.05.2018, întocmit de dl. ing. Petru Ovidiu din cadrul Compartimentului cadastru și banca de date urbane ;       

In baza prevederilor Legii nr.7/1996 11557/11.05.2018  a cadastrului şi a publicităţii imobiliare;

 În temeiul art. 36 şi al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba suprafata de teren a imobilului aflat in domeniul public al municipiului Tarnaveni, cuprinse in tabelul de mai jos, rezultate in urma masuratorilor de precizie, conform planurilor de amplasament si delimitare anexate:

Nr crt Cod de clasifi-care Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobân-dirii, sau dării în folosinţă Valoare de inventar Situaţia juridică actuală Suprafaţă din măsură-tori
1. 1.6.2 Școala Gimnazială Vasile Moldovan Str. Fabricii,   nr. 4 1972   Primăria Târnăveni

OUG 30/2000 și Decret expropriere nr. 495/1971

3391 mp

 

            Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.

 

              Presedinte de sedinta
               Dordea Cornel Cristian

 

             Avizeaza pentru legalitate                                                                                                                            Secretar,
           Stefan Blanaru