nr. 53 din 18.06.2018 privind aprobarea schimbării destinaţiei etajelor I si II din imobilului în care își desfășoară activitatea Gimnaziul Vasile Moldovan, situat în Municipiul Târnăveni, str.Fabricii nr.4, din baza materiala a invatamantului preuniversitar in spațiu pentru desfășurarea activităților didactice specifice programului universitar de licență ”medicină generală” din cadrul Universității ”Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș

R O M A N I A
JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 53/18.06.2018
privind aprobarea schimbării destinaţiei etajelor I si II din imobilului în care își desfășoară activitatea Gimnaziul Vasile Moldovan, situat în Municipiul Târnăveni, str.Fabricii nr.4, din baza materiala a invatamantului preuniversitar in spațiu pentru desfășurarea activităților didactice specifice programului universitar de licență ”medicină generală” din cadrul Universității ”Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în şedinţa extraordinară din 18 iunie 2018;

Văzând raportul nr.11866/13.06.2018,  întocmit de Secretarul municipiului Tarnaveni;

În conformitate cu art.112 alin.(2) şi (6) din Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată si a prevederilor Ordinului nr.5819/2016;

În temeiul art. 36 alin. (6) lit.a), alin.(7)  lit.a)  şi al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Incepand cu anul scolar 2019 – 2020, se propune schimbarea  destinaţiei etajelor I si II din imobilul în care își desfășoară activitatea Gimnaziul Vasile Moldovan, situat în Municipiul Târnăveni, str.Fabricii nr.4, din baza materiala a invatamantului preuniversitar in spațiu pentru desfășurarea activităților didactice specifice programului universitar de licență ”medicină generală” din cadrul Universității ”Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș.

Art.2. Schimbarea destinaţiei spatiului mentionat la art.1 se va aproba numai după primirea avizului conform al Ministerului Educaţiei Naţionale.

Art.3. Hotararile Consiliului Local al municipiului Tarnaveni nr.5/2018 si nr.25/2018 se abroga.

Art.4.   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

               Presedinte de sedinta
               Dordea Cornel Cristian

                                                                         Avizeaza pentru legalitate                                                   
                                                                               Secretar,

                                                                               Stefan Blanaru