nr. 54 din 28 iunie 2018 privind aprobarea interzicerii circulatiei in centrul municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA
JUDETUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 54/28 iunie 2018
privind aprobarea interzicerii circulatiei in centrul municipiului Tarnaveni

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţa ordinară din data de 18 iunie 2018;

Văzând referatul de specialitate nr. 11944/18.06.2018 întocmit  de Director Executiv Gurghean Crisan;

În baza prevederilor art. 36 alin. (1), precum şi art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. La fiecare sfârşit de săptămână, începând cu ziua de  sâmbăta, ora 15.00 şi până  în ziua de duminică, ora 24.00, în perioada 1 iulie- 1 septembrie, se interzice circulaţia pentru toate autovehiculele (inclusiv mopede), pe strada Republicii, între intersecţia cu strada Gyorgy Ligeti şi intersecţia cu strada Stadionului.

Excepţie fac autovehiculele riveranilor, poliţiei, pompieriilor, spitalelor şi alte autovehicule de intervenţie.

Se permite accesul pe carosabil al pietonilor, bicicliştilor, persoanelor echipate cu role, patine cu rotile, skateboard, precum şi al altor mijloace de locomoţie de agrement.

Art.2. Se revocă HCL nr. 14/2012 si nr.77/2013.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

              Presedinte de sedinta
               Dordea Cornel Cristian

                                                                               Avizeaza pentru legalitate                
                                                                                        Secretar,
                                                                                       Stefan Blanaru