nr. 55 din 28.06.2018 privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii, prezentata in ordinea de prioritate, pentru anul 2018

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 55/28.06.2018
privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii,  prezentata in ordinea de prioritate, pentru anul 2018

 

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, in sedinta ordinara din 28.06.2018;

Văzând referatul nr.12.133/20.06.2018, intocmit de catre Comisia sociala, precum si avizele comisiilor de specialitate;

In temeiul prevederilor Legii nr.152/1998, privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale HGR nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

Având în vedere prevederile art.36 alin.(1), alin.(6), lit.a pct.17, ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aproba Lista solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii, prezentata in ordinea de prioritate, pentru anul 2018, conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Art. 2.  Contestaţiile se vor adresa Primarului Municipiului Tarnaveni, in termen de 7 zile de la afişare. Soluţionarea contestaţiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condiţiile legii.

Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.

 

               Presedinte de sedinta
               Dordea Cornel Cristian

     

 

Avizeaza pentru legalitate
                 Secretar
             Stefan Blanaru  

 

 

Anexa nr. 1 – Lista solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii, prezentata in ordinea de prioritate, pentru anul 2018