nr. 56 din 28 iunie 2018 privind aprobare DALI si indicatori tehnico- economici la obiectivul de investiţii „Renovarea si modernizarea centrului de servicii socio-medicale”

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 56/28 iunie 2018
privind aprobare DALI si indicatori tehnico- economici la obiectivul de investiţii „Renovarea si modernizarea centrului de servicii socio-medicale”.

  Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 28.06.2018;

 Văzând  Raportul de specialitate cu nr. 12005/19.06.2018întocmit de ing. Muth Teodor, şef serviciu Investiţii, achiziţii şi servicii publice;

 În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

 În baza prevederilor art. 45, alin. 1şi art. 36,  alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă  Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii siindicatorii tehnico- economici la obiectivul de investiţii „Renovarea si modernizarea centrului de servicii socio-medicale”

Principalii indicatoritehnico-economici, actualizati, ai investiţiei:

 1. Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA (lei)
  181.430,22 lei, fara TVA
  215.901,96 lei, cu TVA

            – construcţii-montaj (C+M);
                87.623,33 lei,  fara TVA,
                104.271,76 lei, cu TVA

 1. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):
  – anul I                 215.901,96 ( Val totală)  lei / 104.271,76 lei, cu TVA (Val. constr. Montaj)      
 1. Durata de realizare:
  – 6 luni(proiectare + executie)
 1. capacităţi (înunităţifiziceşivalorice):

– birou kinetoterapeut Su = 20,20 mp
– sala mediator scolar Su = 25,94 mp
– birou mediator scolar Su = 6,98 mp
– birou medical 1 Su = 6,44 mp
– birou medical 2 Su = 24,34 mp
– hol birou psiholog Su = 6,81 mp
– birou psiholog Su = 14,74 mp
– centrala termica Su = 6,21 mp
– grup sanitar Su = 5,69 mp
– oficiu juridic Su = 10,57 mp
– hol 2 Su = 13,74 mp
– hol 3 Su = 3,20 mp

S utila parter stanga = 144,86 mp

S constr parter stanga = 218,83

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

Presedinte de sedinta
  Dordea Cornel Cristian

      Avizeaza pentru legalitate
                  Secretar
             Stefan Blanaru