nr. 57 din 28.06.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico- economici la obiectivul de investiţii „Refacere podet peste paraul Botorca (zona gropii de gunoi)”

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 57/28.06.2018
privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico- economici la obiectivul de investiţii „Refacere podet peste paraul Botorca (zona gropii de gunoi)”

 

 Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 28.06.2018;

 Văzând  Raportul de specialitate cu nr. 12095/20.06.2018întocmit de ing. Muth Teodor, şef serviciu Investiţii, achiziţii şi servicii publice;

În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 45, alin. 1şi art. 36,  alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE               

Art. 1. Se aprobă  Studiul de fezabilitate siindicatorii tehnico- economici la obiectivul de investiţii „Refacere podet peste paraul Botorca (zona gropii de gunoi)”

Principaliiindicatoritehnico-economici, actualizati, ai investiţiei:

 1. Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA (lei)
  353.684 lei, fara TVA
  420.000 lei, cu TVA

               – construcţii-montaj (C+M);
                318.734 lei,  fara TVA,
                379.293 lei, cu TVA

 1. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):
                  – anul I                 420.000 ( Val totală)  lei / 379.293 lei, cu TVA (Val. constr. Montaj)
 1. Durata de realizare:
  – 4 luni (1 lunaproiectare + 3 luniexecutie) de la primireaordinului de incepere

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

Presedinte de sedinta
 Dordea Cornel Cristian

      Avizeaza pentru legalitate
              Secretar
          Stefan Blanaru