nr. 58 din 28.06.2018 privind necesitatea şi oportunitatea achiziţionării unor lucrari, servicii, produse pe anul 2018

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 58/28.06.2018
privind necesitatea şi oportunitatea achiziţionării unor lucrari, servicii, produse pe anul 2018

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 28.06.1018;

Văzând  raportul de specialitate cu nr. 12141/20.06.2018 întocmit de către şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice – ing. Muth Teodor;

În temeiul Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 45, alin. 1 şi art 36,  alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă  necesitatea şi oportunitatea achiziţionării urmatoarelor lucrari, servicii, produse pe anul 2018:

– Construire Sala de sport cu tribuna, cu 180 de locuri-Tarnaveni, str. Scolii, nr. 22, jud. Mures (avize conform Certificatului de urbanism si Autorizatiei de construire)

– Lucrari de inregistrare sistematica ale UAT Tarnaveni pentru sectoare cadastrale.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

               Presedinte de sedinta
               Dordea Cornel Cristian

 

 

      Avizeaza pentru legalitate
                Secretar

             Stefan Blanaru