nr. 60 din 28.06.2018 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 17.024 mii lei

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
Cod fiscal 4323535

HOTĂRÂREA nr.60/28.06.2018
privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de  17.024 mii lei

 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Tinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Tinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii,

Luând act de:

a) expunerea de motive prezentată de către primarul municipiului Târnăveni, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr: 12.210/21.06.2018; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.12.209/21.06.2018;

c) raportul comisiei de specialitate a consiliului local,

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor  publice de interes local, a căror documentaţie tehnico-economică  a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. ___/_______ privind aprobarea  documentației tehnico-economice a unor  obiective de investiții, prevăzută în anexa la prezenta,

Consiliul Local al municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 28 iunie 2018 adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1.  Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de  17.024 mii lei, cu o maturitate de 15 ani.

Art. 2.  Contractarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea investiţiilor publice de interes local, prevăzute în Anexa 1 la prezenta.

Art. 3. – Din bugetul local al municipiului Tarnaveni se asigură integral plata:

a) serviciului anual al datoriei publice locale;

b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.

Art. 4.  (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a municipilui Tarnaveni următoarele date:

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b) valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract;

c) gradul de îndatorare a municipiului Târnăveni;

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;

f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 5. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

Art. 6. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului şi prefectului judeţului Mures şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe pagina de internet www.primariatarnaveni.ro

 

              Presedinte de sedinta
               Dordea Cornel Cristian

 

               Avizeaza pentru legalitate                                                             
                             Secretar,

                         Stefan Blanaru