Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie asistent medical principal la Serviciul Public de Asistență Medicală Comunitară -Cabinet Școlar

A N U N Ț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNAVENI, jud. Mureș

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie

 –  un post – asistent  medical principal la Serviciul Public de Asistență Medicală Comunitară -Cabinet Școlar

CONDITII NECESARE OCUPĂRII POSTURILOR CONTRACTUALE VACANTE:

CONDITII GENERALE:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte  condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDITII SPECIFICE:

  • asistent  medical principal

– studii sanitare absolvite cu diplomă: şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

– minimum 5 ani vechime ca asistent medical si examen pentru obţinerea gradului principal.

– să deţină certificat de membru O.A.M.M.G.A.M.R. pentru exercitarea profesiei de liberă practică medicală avizat pe anul în curs.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente, conf art. 6 din HGR nr. 286/2011: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul  constă din 2 probe şi se va desfăşura conform următorului calendarului:

– Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere este de 10 zile lucrătoare de la data afişării  anunțului, respectiv  11 octombrie 2018, orele 15,00, la sediul instituției, P-ţa Primăriei, nr. 7, Municipiul Târnăveni

proba scrisă: în data   de  22 octombrie 2018 ora 10,00 la sediul instituţiei,

interviul: în data 24 octombrie 2018 ora 10,00 la sediul instituţiei,

DEPUNEREA DOSARULUI, RELAŢII SUPLIMENTARE LA SEDIUL INSTITUŢIEI DIN MUNICIPIUL TÂRNĂVENI, P-ŢA PRIMĂRIEI, NR. 7, CAMERĂ NR.26 – SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE .

PERSOANA DE CONTACT : D-NA SALAHUB CRISTINA-ECATERINA, inspector – telefon 0265/443400- int. 39.

P R I M A R
Jrs. Meghesan Nicolae Sorin

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA   DE CONCURS
PENTRU OCUPAREA  POSTULUI VACANT  DE  ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL LA SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA

  1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
  2. Legea nr. 215/2001 actualizata, privind administratia publica locala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.
  3. Ordinul nr. 916/2006 privind  supravegherea si controlul infectiilor nozocomiale;
  4. Ghid de nursing- sub redactia  Lucretia Titirca ,  Editura “ Viata Medicala Romaneasca”;
  5. Urgente medico- chirurgicale Sinteze- Lucretia Titirca ;
  6. Nursing – Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali- sub redactia  Lucretia Titirca – Editura Viata Romaneasca;
  7. Ordonanta de Urgenta  nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical
  8. Ordinul MSP nr.1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;
  9. Ordinul MSP nr.653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor  şi studenţilor;

 

 

P R I M A R

Jrs. Meghesan Nicolae Sorin