nr. 77 din 27.09.2018 privind constatarea incetarii calitatii de consilier local a d-lui Dordea Cornel Cristian si declararea vacanței unui mandat de consilier

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 77/27.09.2018
privind constatarea incetarii calitatii de consilier local a d-lui Dordea Cornel Cristian si declararea vacanței unui mandat de consilier

 

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in şedinta ordinară din data de 27 septembrie 2018.

Văzând referatul înregistrat sub nr. 15940/28.08.2018 precum și demisia d-lui Dordea Cornel Cristian înregistrată sub nr. 15911/27.08.2018 ;

In baza prevederilor Legii nr.393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, modificată și completată;

In temeiul art.45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată și modificată;

H O T A R A S T E

Art.1. Se constata încetarea de drept a functiei de consilier local îndeplinită de domnul Dordea Cornel Cristian ca urmare a demisiei acestuia.

Art.2. Se declara vacant un mandat de consilier local in cadrul Consiliului Local al municipiului Tarnaveni.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul municipiului Tarnaveni.

 

         Presedinte de sedinta
            Incze Csaba Stefan

                                                                    Avizeaza pentru legalitate    
                                                                                Secretar,
                                                                            Stefan Blanaru