nr. 79 din 27.09.2018 privind organigrama si statul de functii ale Primariei Municipiului Tarnaveni si ale Serviciilor publice de interes local

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL              

                                    HOTĂRÂREA nr. 79/27.09.2018

Consiliul local al Municipiului Târnăveni, în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018;

Văzând referatul de specialitate nr. 14066/20.07.2018, intocmit de către Sef Serviciu OSRU din cadrul Primariei Municipiului Tarnaveni, prin care se propune aprobarea infiintarii Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Tarnaveni, fara personalitate juridica, prin reorganizarea Serviciului Public de Asistenta Sociala Tarnaveni si aprobarea organigramei și a statului de functii,

Urmare adresei Instituției Prefectului – Județul Mureș nr.7831/SVII/2018 prin care ne comunică nr. Maxim de posturi stabilit pentru unitatea noastră administrativ teritorială, pentru anul 2018,

In baza Avizului ANFP nr.45732/2018,

Având în vedere prevederile art.100 si art. 107 din Legea  nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 40 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicat cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, modificat prin HGR nr. 417/2018,

  Ținând cont de prevederile:

  • Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  • Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
  • G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
  • Legii 272 din 21 iunie 2004,  republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
  • Ordinului nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi

          În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin (6) lit. a) pct.2 și art. 45 alin (1) din Legea  nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, actualizată,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă Organigrama și Statul de funcții ale Primăriei Municipiului Târnăveni și serviciile publice de interes local, urmare a reorganizării Serviciului Public de Asistență Socială și a Direcției –Poliția Locală, conform anexei 1 si 2, parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

         Presedinte de sedinta
            Incze Csaba Stefan

                                                                                                 Avizeaza pentru legalitate       
                                                                                                         Secretar,
                                                                                                               Stefan Blanaru