nr. 80 din 27.09.2018 privind modificarea pozitiilor 9 si 10 din Anexa la H.C.L. 29/06.09.2016

 R O M Â N I A
JUDE
ŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRN
ĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 80/27.09.2018
privind  modificarea pozitiilor 9 si 10 din Anexa la H.C.L. 29/06.09.2016

 

Consiliul local al municipiului Târnăveni, intrunit în şedinţa ordinară din data de 27 septembrie 2018.

Văzând Raportul proiectului de hotarare privind  modificarea pozitiilor 9 si 10 din Anexa la H.C.L. 29/06.09.2016, intocmit de Elena Coros din cadrul Compartimentului Unitatea Locala pt. Monitorizare, Strategii de Dezvoltare si inregistat sub  nr. 17.199/19.09.2018;

În temeiul art. 36 alin.(1) si al art.46 alin. (6) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulteriare;

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba modificarea pozitiilor 9 si 10 din Anexa la H.C.L. 29/06.09.2016, dupa cum urmeaza:

Nr crt   DENUMIREA ACTIVITĂŢII   U.M.   Tarif  
9 Colectat şi transportat  deşeuri municipale de la populaţie la statia de sortare a Municipiului Târnăveni. Transportul deseurilor de la statia de sortare Tarnaveni la depozitul de deseuri conform de la Sanpaul.   lei/pers
/luna
  5,41
10 Colectat şi transportat  deşeuri municipale de la agenţi economici  şi instituţii publice la statia de sortare a Municipiului Târnăveni. Transportul deseurilor de la statia de sortare Tarnaveni la depozitul de deseuri conform de la Sanpaul.
 
lei/mc 63,50

Notă:  La tarifele din tabel se va adăuga TVA.

Art.2.  Tarifele pentru celelalte activitati din Anexa la H.C.L. 29/06.09.2016 raman neschimbate .

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceşte Primarul Muncipiului Târnăveni.                                    

Presedinte de sedinta
   Incze Csaba Stefan

                                                                                        Avizeaza pentru legalitate              
                                                                                                   Secretar,
                                                                                                Stefan Blanaru