nr. 81 din 27.09.2018 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului pe anul 2018

R O M Â N I A                                                                                                                
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA nr.81/27.09.2018
privind rectificarea bugetului general consolidat al  municipiului  pe anul 2018

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa  ordinară din data de 27 septembrie 2018;

Văzând Raportul la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al  municipiului Târnăveni pe anul 2018, întocmit de director executiv – Direcţia economică  și înregistrat sub nr. 17.238/19.09.2018;

În baza prevederilor  Legii   nr. 2/03.01.2018  privind bugetul de stat pe anul 2018, a O.U.G. nr.78/2018 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 şi a Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) și (4) lit.”a” , al  art. 45 alin.(2), lit.”a” și a art.115, alin.(1), lit.”b”  din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.    Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2018 conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2.   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.   

 

         Presedinte de sedinta
            Incze Csaba Stefan

 

                                                                                                 Avizeaza pentru legalitate      
                                                                                                                 Secretar,
                                                                                                             Stefan Blanaru