nr. 82 din 27.09.2018 privind aprobarea creditelor de angajament destinate finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică initiate de UAT:Municipiul Târnăveni pentru sectoarele cadastrale din municipiul Târnăveni, pentru perioada 2018-2019

R O M Â N I A                                                                                                              
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 82/27.09.2018
privind aprobarea creditelor de angajament destinate finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică initiate de UAT:Municipiul Târnăveni pentru sectoarele cadastrale din municipiul Târnăveni, pentru perioada 2018-2019

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 27  septembrie  2018;

Văzând Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament destinate finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică initiate de UAT:Municipiul Târnăveni pentru sectoarele cadastrale din municipiul Târnăveni pentru perioada 2018-2019,  înregistrat sub nr. 17.329/20.09.2018;

În baza prevederilor O.M.F.P. nr 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor  bugetare şi legale, cu modificările şi completările aduse prin O.M.F.P. nr. 547/2009;

În conformitate cu prevederile art.34 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.9 alin.(34 (1)-34(12), din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.5 pct 7 din Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.819/2016, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (4), art.45 alin.(2) lit.(a) și art.115 alin.(1), lit.b)  din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea creditelor de angajament destinate finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică initiate de UAT:Municipiul Târnăveni pentru sectoarele cadastrale din municipiul Târnăveni, pentru perioada 2018-2019, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni și Serviciul investiții, achiziții și servicii publice..

 

         Presedinte de sedinta
            Incze Csaba Stefan

 

                                                                                                 Avizeaza pentru legalitate      
                                                                                                        Secretar,
                                                                                                            Stefan Blanaru