nr. 83 din 27.09.2018 privind aprobarea Normelor procedurale privind vânzarea prin licitație publică a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aflate în domeniul privat al municipiului Târnăveni

R O M Â N I A                                                                       
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

HOTĂRÂREA nr. 83/27.09.2018
privind aprobarea Normelor procedurale privind vânzarea  prin licitație publică a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aflate în domeniul privat al municipiului Târnăveni

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 27 septembrie  2018 ;

Având în vedere Raportul  de specialitate privind aprobarea Normelor procedurale privind vânzarea prin licitație publică a bunurilor imobile(terenuri și/sau clădiri) aflate în domeniul privat al municipiului Târnăveni, întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 17316/20.09.2018

În temeiul prevederilor  art.  36 alin.(2), lit.c), alin.(5) lit.b), art. 45 alin.(3) și art.123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum și a art.4 din Legea 213/1998,

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1 Se aprobă Normele procedurale privind vânzarea  prin licitație publică a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aflate în domeniul privat al municipiului Târnăveni, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

         Presedinte de sedinta
            Incze Csaba Stefan

 

                                                                                                       Avizeaza pentru legalitate 
                                                                                                                  Secretar,
                                                                                                                    Stefan Blanaru