nr. 84 din 27.09.2018 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren situat în municipiul Târnăveni, str.1 Decembrie 1918 nr.32, însușirea raportului de evaluare și numirea comisiilor de licitație și contestație

R O M Â N I A                                                                       
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

HOTĂRÂREA nr. 84/27.09.2018
privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren situat în municipiul Târnăveni, str.1 Decembrie 1918  nr.32, însușirea raportului de evaluare și numirea comisiilor de licitație și contestație

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 27 septembrie   2018 ;

Având în vedere Raportul  de specialitate privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren situat în municipiul Târnăveni, str.1 Decembrie 1918  nr.32, însușirea raportului de evaluare și numirea comisiilor de licitație și contestație întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 17317/20.09.2018,

Potrivit prevederilor  art.  36 alin.(2), lit.c), alin.(5) lit.b), art. 45 alin.(3) și art.123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu  modificările şi completările ulterioare, precum și a art.4 din Legea 213/1998,

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitație publică a terenului situat în municipiul Târnăveni, str.1 Decembrie 1918 nr.32, evidențiat în CF 54014/Târnăveni, aflat în proprietatea privată a municipiului, având suprafața de 25.664 mp.

Art.2. Se însușește Raportul de evaluare nr.221/31.07.2018, întocmit de către Evaluator autorizat Suciu Mircea, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se desemnează urmatorii consilieri :
Modorcea ovidiu           membru
Tutecean Dan Cristian membru
Ciulea Pavel                supleant, care vor face parte din comisia de vânzare prin licitație publică a terenului menționat la art.1, care va fi constituită prin Dispoziția Primarului municipiului Târnăveni.

Art.4.  Se desemnează urmatorii consilieri:
Gligor Dorin             membru
Piaskovski Stanislav membru
Cimpoca Alin         supleant, care vor face parte din comisia de soluționare a contestațiilor privind vânzarea imobilului teren menționat la art.1, care va fi constituită prin Dispoziția Primarului municipiului Târnăveni.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

         Presedinte de sedinta
            Incze Csaba Stefan

 

                                                                       Avizeaza pentru legalitate    
                                                                                        Secretar,
                                                                                  Stefan Blanaru