nr. 85 din 27.09.2018 privind aprobarea modificării HCL 46/2008, prin radierea poziției cu nr.3 din lista spațiilor medicale propuse spre a fi vândute, respectiv a spațiului situat în Municipiul Târnăveni, str.1 Decembrie 1918, nr.46, P2, apt.4

R O M Â N I A                                                                       
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 

HOTĂRÂREA nr. 85/27.09.2018
privind aprobarea modificării HCL 46/2008, prin radierea poziției cu nr.3 din lista spațiilor medicale propuse spre a fi vândute, respectiv a  spațiului situat în Municipiul Târnăveni, str.1 Decembrie 1918, nr.46, P2, apt.4

 

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 27 septembrie  2018 ;

Având în vedere Raportul  de specialitate privind aprobarea modificării HCL 46/2008, prin radierea poziției cu nr.3 din lista spațiilor medicale propuse spre a fi vândute, respectiv a  spațiului situat în Municipiul Târnăveni, str.1 Decembrie 1918, nr.46, P2, apt.4, întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 17328/20.09.2018

În temeiul prevederilor  art.  36 alin.(2), lit.c), alin.(5) lit.b), art. 45 alin.(3) și art.123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1 Se aprobă modificarea HCL 46/2008, prin radierea poziției cu nr.3 din lista spațiilor medicale propuse spre a fi vândute, respectiv a  spațiului situat în Municipiul Târnăveni, str.1 Decembrie 1918, nr.46, P2, apt.4

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

     

                                                                   

         Presedinte de sedinta
            Incze Csaba Stefan

 

                                                                       Avizeaza pentru legalitate     
                                                                                Secretar,
                                                                                 Stefan Blanaru