nr. 86 din10.10.2018 privind aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru municipiul TARNAVENI din zona 5 Târnăveni

R O M Â N I A
JUDE
ŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRN
ĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 86/10.10.2018
privind aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru municipiul TARNAVENI din zona 5 Târnăveni

 

                Consiliul local al municipiului Târnăveni, intrunit în şedinţa extraordinară din data de 10 octombrie 2018.

                Văzând Raportul privind  aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru municipiul TARNAVENI din zona 5 Târnăveni, intocmit de Elena Coros din cadrul Compartimentului Unitatea Locala pt. Monitorizare, Strategii de Dezvoltare si inregistat sub  nr. 18.522/08.10.2018;

                Având în vedere dispoziţiile art.8, alin. (3), lit.”c” şi „d^1”, ale art.29 şi ale art.30 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.6 alin.(1) – lit.”e”,”h”, „i” şi „j”, al Legii nr.101/2006 serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,

Potrivit reglementărilor art.17, alin.(3) pct.18 şi 20, precum şi ale art.20 coroborat cu cele ale art.21, alin.(1) din Statutul ADI Ecolect Mureş,

În considerarea prevederilor art. 11 din Contractul de asociere încheiat între toate UAT din Județul Mureș,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. „d” şi alin.(6), lit.”a”, pct.14 coroborat cu cele ale art. 45 şi 115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 al administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și de operare a stației de transfer, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), prevăzut în anexa nr.1.

Art.2.(1). Se aprobă gestiunea delegată, ca modalitate de operare şi administrare a infrastructurii aferente serviciului de salubrizare pentru activitățiile de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și de operare a stației de transfer, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș) – pentru municipiul TARNAVENI

(2). Se stabileşte licitaţia deschisă ca procedură de atribuire a contractului de delegare a gestiunii prevăzute la alin.(1).

Art.3.(1). Se avizează Documentația de atribuire a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățiile de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și de operare a stației de transfer, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș),conform anexelor nr. 2.

(2). Durata maximă a gestiunii delegate prevăzute la art.2 este de 5 ani.

Art.4.(1). Asociaţia de dezvoltare intercomunitară ADI Ecolect este delegată, respectiv împuternicită să desfăşoare în numele şi pe seama municipiului  TARNAVENI delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățiile de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și de operare a stației de transfer, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș) – avizată conform art.3, alin.(1).

(2). În sensul alin.(1), Asociaţia are mandat pentru publicarea documentatiei de atribuire şi a documentelor suport precum şi efectuarea oricărui act necesar derulării procedurii de atribuire printre care elaborarea raspunsurilor la clarificarile inaintate de operatorii economici interesati, efectuarea modificarilor necesare in documentatia de atribuire a achizitiei si a documentelor adiacente solicitate de ANAP/alte institutii cu atributii in acest sens, operatorii economici interesati, în cursul derulării procedurii, evaluarea ofertelor, solicitarea clarificărilor, intocmirea dosarului achizitiei publice, elaborarea rapoartelor si a oricăror documente din cadrul procedurii de achizitie necesare derularii si finalizarii procedurii de achizitie, inclusiv încheierea contractului .

(3).Se mandatează Primarul municipiului TARNAVENI să voteze în AGA ADI „Ecolect Mureş” documentația de atribuire a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățiile de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și de operare a stației de transfer, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș) – avizată  conform art.3, alin.(1) din prezenta hotărâre.

Art.5. Se mandatează ADI „Ecolect Mureş”, prin Preşedinte, să semneze contractul de delegare cuprins în documentația aprobată, prevăzută în anexa 2.

Art.6. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, Consiliului Judeţean Mureş, precum şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Ecolect Mureş”, care va supune aprobării în AGA, Documentația de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru pentru activitățiile de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și de operare a stației de transfer, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș),  aprobată conform art.3, alin.(1), şi răspunde de aducerea ei la îndeplinire.

 

         Presedinte de sedinta
        Mihailescu Alin Marius

 

                                                                                                        Avizeaza pentru legalitate        
                                                                                                                          Secretar,
                                                                                                                  Stefan Blanaru