nr. 87 din 10.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “Modernizare CD 83 intre DN14A si sat Bobohalma”.

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 87/10.10.2018

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa de îndata din data de 10.10.2018;

 • Raportul de specialitate cu nr. 18639/09.10.2018 întocmit de ing. Muth Teodor, şef serviciu Investiţii, achiziţii si servicii publice;
 • OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de dezvoltare locală;
 • Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1851/2013 privind normele de aplicare a OUG 28/2013;

În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 36 şi art. 45, alin. 1, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă  indicatorii tehnico- economici actualizaţi, dupa incheierea contractului de achizitie publica de lucrari, aferenţi obiectivului de investiţii „Modernizare drum comunal DC 83C cuprins între DN 14A şi satul Bobohalma în municipiul Târnăveni, judetul Mureş” :

 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

 Valoarea totală a investiţiei “Modernizare drum comunal DC 83C cuprins între DN 14A şi satul Bobohalma în municipiul Târnăveni, judeţul Mureş”

(actualizaţi in 08 octombrie 2018 conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare)

 1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA 4.229.841,95 lei din care:

– construcţii montaj ( C+M ) 3.821.671,98 lei

 1. Eşalonarea investiţiei ( INV/C+M ) 3.560.549,22 lei / 3.211.489,06 lei, fara TVA;
 2. – anul I: 3.560.549,22 lei / C+M 3.211.489,06 lei, fara TVA
 3. Durata de realizare ( luni )

Durata de executie propriu-zisa fiind de 5 luni .

 1. Capacităţi ( în unităţi fizice şi valorice )

Prin realizarea investiţiei fundamentate în prezentul studiu se obţin următoarele capacităţi:

 • – lungimea totală 3,368 km
 • – panta transversală a carosabilului 2,5%
 • – rigole trapezoidale 985 ml
 • – rigole carosabile 250 ml
 • – podeţe acces 14 buc
 • – podeţe tubulare D 600 mm – 10 buc
 • – parapeţi de siguranţa 2800 ml
 • – asfaltare sistem rutier 20.950 mp

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

         Presedinte de sedinta
        Mihailescu Alin Marius       

                                                                                                   Avizeaza pentru legalitate  
                                                                                                               Secretar,
                                                                                                              Stefan Blanaru