nr. 88 din 10.10.2018 privind aprobarea valorii cofinantarii la obiectivul de investitii “Modernizare CD 83 intre DN14A si sat Bobohalma”.

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 88/10.10.2018

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa de îndata din data de 10.10.2018;

Având în vedere:

 • Raportul de specialitate cu nr. 18640/09.10.2018 întocmit de ing. Muth Teodor, şef serviciu Investiţii, achiziţii si servicii publice;
 • OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de dezvoltare locală;
 • Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1851/2013 privind normele de aplicare a OUG 28/2013;

În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 36 şi art. 45, alin. 1, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE           

Art. 1. Se aprobă  cofinanţarea actualizata, dupa incheierea contractului de achizitie publica de lucrari, a obiectivului de investiţii „Modernizare drum comunal DC 83C cuprins între DN 14A şi satul Bobohalma în municipiul Târnăveni, judeţul Mureş” în valoare de 43.905,88 lei, inclusiv TVA, pentru următoarele categorii de cheltuieli:

 • Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului,
 • Studii de fezabilitate/Documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii,
 • Studiile de teren,
 • Studiile de specialitate,
 • Expertize tehnice şi/sau audit energetic,
 • Asistenţa tehnică,
 • Consultanţă,
 • Taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii
 • Organizarea procedurilor de achiziţie,
 • Active necorporale,
 • Cheltuieli conexe organizării de şantier,
 • Comisioane, taxe, costuri credite
 • Cheltuieli pentru probe tehnologice,
 • Teste şi predare la beneficiar.
 • Proiectul tehnic.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

              Presedinte de sedinta

             Mihailescu Alin Marius

 

                                                                                     Avizeaza pentru legalitate                                                                                                                                                                                                                                                   Secretar,

                                                                                                        Stefan Blanaru