nr. 89 din 25.10.2018 privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni la data de 30.09.2018

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 89/25.10.2018
privind aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat  al municipiului Târnăveni  la data de 30.09.2018

 

Consiliul Local al MunicipiuluiTârnăveniînşedinţaordinară din 25 octombrie 2018;

Văzând Raportul de specialitate privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  la data de 30.09. 2018 întocmit în cadrul Direcţiei economice și înregistrat sub nr.19.173/17.10.2018;

În baza art. 49 alin (12) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin. (1) şi al  art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publica locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al municipiului Târnăveni la data de 30.09.2018, conform anexelor nr. 1 – 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Târnăveni la data de 30.09.2018, conform anexelor nr. 4 – 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

         Presedinte de sedinta
        Mihailescu Alin Marius   

                                                                                    Avizeaza pentru legalitate       
                                                                                            Secretar,
                                                                                             Stefan Blanaru